Vinahe góp chân tình trong hành trình “Trăng thu biên cương” 2023